Miljö 2017-08-08T16:43:50+00:00

Inom Hedengren koncernen är miljöfrågorna en del av den dagliga verksamheten

Välkommen att bekanta dej med Hedengren koncernens miljösystem. Den här informationen är en sammanfattning av vårt miljöprogram och den ger en bild av på vilket sätt Hedengren tar hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

Vi har fått till stånd en hel del. Ända sedan år 1990 har Hedengren och Esbo stad tillämpat en avfallshanteringsplan som grund för sortering och avfallsanvändning.

Kvalitet och service utgör hörnstenarna i Hedengrens verksamhet. Miljön är en del av kvaliteten.

I vårt miljöprogram utgår vi från lagen om avfall.

Hedengren förnyade sitt miljöprogram. Programmet uppdaterades i enlighet med lagen om avfall. Målsättningen var att öka kundernas kunskap om hur Hedengren behandlar miljöfrågorna.

Miljöprogrammet omfattar hela Hedengren koncernens verksamhet

Ett av de centrala målen i miljöprogrammet är att följa miljösystemet i den internationella ISO 14001 standarden. På basen av denna standard garanterar Hedengren en kontinuerlig utveckling av åtgärder som berör miljön.

Vi bär alla ansvar för miljöfrågorna. Sålunda är Hedengrens hela personal engagerad i miljösystemet och dess genomförande.

Hedengrens verkställande direktör bär ansvaret för miljösystemet.

Vad har vi kunnat göra redan nu?

 • Av personalen har 70% fått intern miljöskolning.
 • Vi avstod från våra egna distributionsbilar år 1995.
 • Endast återvinnbart material används som förpackningsmaterial.
 • Finlands miljölagstiftning modifierades år 1997 då EU:s förpackningsdirektiv vann laga kraft i Finland. På våren 1998 blev Hedengren medlem i Förpackningsbranschens Miljöregister PYR AB.
 • Vi är med om att utveckla återvinning och tillvaratagande av SER elektronikskrot.

 

Verksamhetsmodell för fastigheten i Köklax

Vatten-, el- och värmesystem 
Vi följer aktivt med den årliga konsumtionen av el, värme och vatten. I värmesystemet finns 4 anläggningar som tillvaratar värme. Uppföljningen av elförbrukningen sker via Internet till elleverantören.

Avfallshantering 
I lager- och serviceutrymmena finns skilda uppsamlingscontainrar för papp, papper, metall och energifraktion samt olika slag av miljöfarligt avfall, som personalen sorterar. Förmännen övervakar arbetet och instruerar personalen vid behov.

Materialen hanteras på följande sätt:

Kartong och papper 
– sorteras enligt pappersinsamlingens instruktioner
– avhämtas av ett auktoriserat företag i pappersinsamlingsbranschen
– hela packlådor i gott skick används för varutransporter

Trä 
– trä lämpligt som brännved står till personalens förfogande
– som energifraktion i brännanläggningar

Plast 
– som energifraktion i brännanläggningar

Olja, lösningsmedel 
– målfärg, olja och lösningsmedel som används i serviceenheten samlas i skilda fat
– då faten är fulla transporteras de till Ekokem Oy där de förstörs
– serviceenhetens oljesepareringsbrunn töms vid behov

Lysrör 
– fastighetsskötaren byter och tar tillvara alla använda lysrör och kvicksilverlampor och sorterar dem i skilda transportlådor
– transporteras till Tervalo Oy där de förstörs i partier om ca 1000 st

Annat miljöfarligt avfall 
– transporteras till Ekokem Oy där de förstörs

Metallskrot 
– transporteras till Kuusakoski Oy för avfallsanvändning

Elektronikskrot 
– skrot som uppkommit i samband med servicearbeten såsom radioapparater, TV-apparater, videoutrustning osv. transporteras till upparbetningsanläggningar godkända av Finlands miljöcentral

Service till hushållen 
Även om det i vår serviceverksamhet uppstår miljöfarligt avfall, som i först hand borde omhändertas av ägaren till utrustningen, har vi försökt sköta hanteringen som en del av servicen. Hedengren verkar dock inte som ett uppsamlingsställe för miljöfarligt avfall och därför är det i vissa fall möjligt att inkludera hanteringskostnaderna i servicepriserna. Lagar, instruktioner och uppsamlingsställenas databaser finns på adressen www.ongelmajate.fi.

 

Arbetet fortsätter

Redan i dag och speciellt i framtiden är ett av konsumenternas valkriterier hur miljön har beaktats i produkter och tjänster. Ett väl skött miljösystem hjälper till att uppnå bästa möjliga kundtillfredsställelse.

Miljömedvetenhet är således en del av det dagliga livet på många håll. Därför berör miljöfrågorna oss alla och det är viktigt för Hedengren att fortsätta sitt miljöbefrämjande arbete.

En fortsatt förbättring är också en viktig del då det gäller hänsynstagande av miljön.

För att kunna genomdriva en fortsatt förbättring spelar också möjligheterna att förverkliga de åtgärder som behövs en stor roll. En ökad återvinning förutsätter t.ex. att man finner lämpliga kontakter för vidarebearbetning.

 

Hedengrens miljöpolitik

Vårt mål är att minska belastningen på miljön i hela vår verksamhet samt att ständigt förbättra vårt arbete i miljöfrågor.Inom koncernen utgör miljöfrågorna ett helhetsinriktat tänkesätt som smält samman med kvalitets- och resultatstyrningen till en ledarskapspraxis. Vid sidan av tillämplighet, tillgång och kostnader utgör miljöfaktorerna ett kriterium vid beslutsfattandet då olika alternativ prövas.

En systematisk förbättring och hänsynstagande av miljön uppnås genom att skapa ett kontrollsystem för miljöfrågor med målsättningar och program som granskas årligen.

Vi följer lagstadgade förpliktelser och bestämmelser och iakttar deras utveckling.

Vi minimerar de negativa miljöeffekterna genom att:

 • Minska mängden avfall
 • Vidareutveckla och öka återvinningen
 • Dra nytta av återvinningsmaterial
 • Spara energi
 • Minska vattenkonsumtionen
 • Optimera distributionen
 • Regelbundet utvärdera vår miljöpolitik