Ympäristö 2018-08-15T09:58:33+00:00

Hedengren konsernissa ympäristöasiat ovat kiinteä osa jokapäiväistä toimintaa

Tervetuloa tutustumaan Hedengren konsernin ympäristöjärjestelmään. Tämä tiedote on kooste omasta ympäristöohjelmastamme. Tästä tiedotteesta saa tietoa siitä, miten Hedengren yhtiöt ottaa ympäristön huomioon päivittäisissä työtehtävissä.

Paljon on saavutettu. Hedengrenillä on jo vuodesta 1990 Espoon kaupungin kanssa laadittu jätehuoltosuunnitelma jätteiden lajittelemisesta ja hyötykäytöstä ympäristö huomioiden.

Hedengrenin toiminnan kulmakivet ovat laatu ja palvelu. Ympäristö on osa laatua.

Ympäristöohjelmamme lähtökohtana on jätelaki.

Hedengren uudisti oman ympäristöohjelmansa. Ympäristöohjelma päivitettiin jätelain hengessä. Ympäristöohjelman tavoitteena on myös lisätä asiakkaiden tietämystä Hedengrenin ympäristöasioiden hoidosta.

Ympäristöohjelma kattaa koko Hedengren yhtiöiden toiminnan

Ympäristöohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on noudattaa kansainvälisen ISO 14001-ympäristöstandardin mukaista ympäristöjärjestelmää, jonka avulla Hedengren takaa jatkuvan ympäristötoimenpiteiden kehittämisen.

Ympäristöasiat ovat meidän kaikkien vastuulla, joten Hedengrenin ympäristöjärjestelmässä ja sen toteuttamisessa on mukana koko henkilökunta.

Ympäristöjärjestelmästä vastaa Hedengrenin toimitusjohtaja.

Mitä olemme jo saaneet aikaan?

 • 70% henkilökunnasta on saanut sisäisen ympäristökoulutuksen.
 • Luovuimme omien jakeluautojen käytöstä vuonna 1995.
 • Pakkausmateriaalina käytetään ainoastaan kierrätyskelpoisia materiaaleja.
 • Suomen ympäristölainsäädäntö uudistui vuonna 1997, kun EU:n pakkausdirektiivi sai Suomessa lainvoiman. Keväällä 1998 Hedengren liittyi Pakkausalan Ympäristörekisteri Oy:hyn eli PYR:iin.
 • Olimme mukana kehittämässä SER-romun (elektroniikka) kierrätystä ja talteenottoa.

Kauklahden kiinteistön toimintamalli

Kauklahden vesi-, sähkö- ja lämpöjärjestelmät
Kauklahdessa sähkön, lämmön ja veden vuosikulutusta seurataan aktiivisesti. Lämmitysjärjestelmissä on 4 lämmön talteenottolaitteistoa. Sähkönkulutuksen seuranta tapahtuu internetyhteydellä sähköntoimittajaan.

Jätteenkäsittely
Varaston ja huollon tiloissa on pahville, paperille, metalleille, energiajakeelle ja eri ongelmajätteille omat keräysastiat. Henkilökunta erittelee eri työvaiheiden aikana materiaalit kullekin tarkoitettuihin astioihin. Esimiehet valvovat ja opastavat tarvittaessa.

Materiaalit käsitellään seuraavasti:

Pahvi ja paperi
– eritellään paperinkeräyksen antamien ohjeiden mukaisesti
– paperinkeräykseen valtuutettu yritys noutaa
– ehjät ja hyväkuntoiset laatikot hyödynnetään tavarantoimituksissa.

Puu
– poltettavaksi soveltuva puuaines on henkilökunnan saatavilla
– energiajakeeksi polttolaitoksiin

Muovi
– energiajakeeksi polttolaitoksiin

Öljyt, liuottimet
– huollossa syntyvät maali, öljy- ja liuotinjätteet eritellään omiin astioihinsa
– astioiden täytyttyä ne toimitetaan Ekokem Oy:lle hävitettäväksi
– huollon öljynerotinkaivo tyhjennetään tarvittaessa Lokapalvelu Oy:n toimesta

Loisteputket
– kiinteistönhoitaja vaihtaa ja ottaa talteen kaikki valaistuksessa käytetyt loiste- ja elohopeahöyrylamput eritellen ne – omiin kuljetuslaatikoihinsa.
– toimitetaan Tervalo Oy:lle hävitettäväksi noin 1000 kpl:n erissä

Muu ongelmajäte
– muu kiinteistössä syntyvä ongelmajäte toimitetaan Ekokem Oy:lle hävitettäväksi

Metalliromu
– toimitetaan Kuusakoski Oy:lle hyötykäyttöä varten

Elektroniikkaromu
– huoltotöiden yhteydessä hävitettäväksi kertyvät radiot, televisiot, videolaitteet jne. toimitetaan Suomen Ympäristökeskuksen hyväksymiin jälleenkäsittelylaitoksiin.

Palvelu kotitalouksille
Vaikka huoltotoiminnassa syntyy ongelmajätettä, jonka hävittäminen kuuluisi ensisijaisesti laitteiden omistajille, jätteen käsittely on pyritty hoitamaan osana palvelua. Hedengren ei kuitenkaan toimi ongelmajätteen keräyspisteenä, joten jätteiden käsittelymaksut voidaan joissakin tapauksissa lisätä palveluhintoihin. Kotitalouksia koskevat lait, ohjeet ja keräyspisteiden tietokanta on löydettävissä osoitteesta www.ongelmajate.fi.

Työ jatkuu

Jo tänään ja etenkin tulevaisuudessa yksi kuluttajien valintakriteereistä on ympäristö ja sen huomioiminen tuotteissa ja palveluissa. Hyvin hoidettu ympäristöjärjestelmä edesauttaa sataprosenttisen asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa.

Ympäristötietoisuus on siis tullut osaksi jokapäiväistä toimintaa monella eri taholla. Siksi se koskettaa meitä kaikkia ja siitä syystä on erittäin tärkeää, että Hedengren jatkaa ympäristön hyväksi tekemäänsä työtä.

Jatkuva parantaminen on tärkeä osa ympäristön huomioonottamisessa.

Jatkuvan parantamisen toteuttamiseen vaikuttavat paitsi Hedengren konsernin omat toimenpiteet, myös toimenpiteiden toteuttamismahdollisuudet. Esimerkiksi kierrätyksen lisääminen edellyttää soveltuvien jatkojalostajien löytämistä.

Hedengrenin ympäristöpolitiikka

Tavoitteenamme on ympäristökuormituksen minimointi kaikissa toiminnoissa ja jatkuva ympäristöasioiden hoidon parantaminen.

Ympäristöjohtaminen on yrityksessämme kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka on sulautunut laatu- ja tulosjohtamisen kanssa yhdeksi johtamistavaksi. Näin ympäristötekijät ovat soveltuvuuden, saatavuuden ja kustannusten ohella yhtenä päätöksentekokriteerinä eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa.

Ympäristön systemaattinen parantaminen ja huomioon ottaminen saavutetaan luomalla ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tavoitteineen ja ohjelmineen, joka vuosittain tarkastetaan.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita ja määräyksiä sekä seuraamme niiden kehitystä.

Minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset:

 • Vähentämällä jätteen määrää
 • Kehittämällä ja lisäämällä kierrätystä
 • Hyödyntämällä kierrätettyä materiaalia
 • Säästämällä energiaa
 • Vähentämällä veden kulutusta
 • Optimoimalla jakelua
 • Arvioimalla ympäristötoimintaamme säännöllisesti